Home » Movement » “จุฬาลงกรณ์วารสาร” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

“จุฬาลงกรณ์วารสาร” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

ISSN (Print) : 0857-6483

ชื่อวารสารภาษาไทย : จุฬาลงกรณ์วารสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Chulalongkorn Review

แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร โดยมีการเผยแพร่ฉบับที่ 92 กรกฎาคม-กันยายน 2554 เป็นฉบับสุดท้าย

ตามหนังสือที่ อว 64.12/3605 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •