Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้ช่วย บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้ช่วย บ.ก.

ISSN (Print) : 1906-0181

ISSN (Online) : 2673-026X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajabhat Maha Sarakham University Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อีกทั้งยังมี ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร
ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ ว.มรม. 0015/2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •