Home » Movement » “วารสารช่อพะยอม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก., กอง บ.ก. และกำหนดการตีพิมพ์วารสาร

“วารสารช่อพะยอม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก., กอง บ.ก. และกำหนดการตีพิมพ์วารสาร

ISSN (Print) : 1513-5462

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารช่อพะยอม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Chophayom Journal/span>

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ เป็น ดร.อำพร แสงไชยา
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

  ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ อว 0619.04/2875 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •