Home » Movement » “วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 1906-0874

E-ISSN : 2651-2130

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : UTK RESEARCH JOURNAL

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.สุธรรม ศิวาวุธ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 0650.09/10013 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •