Home » Movement » “วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 1905-9647

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 00630.12/456 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •