Home » Movement » “ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

E-ISSN : 2773-8752

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ เป็น ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง

ตามหนังสือที่ อว 8206.04/0266 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •