Home » Movement » “วารสารยุโรปศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารยุโรปศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 0858-7795

E-ISSN : 2673-0790

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารยุโรปศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of European Studies

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • อีเมลติดต่อวารสาร : จากเดิม voradon.lerdrat@gmail.com เป็น jes.journal@chula.ac.th
 • ปรับเปลี่ยนรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กรณีที่เป็นรายการอ้างอิงจากภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการแปลทุกรายการ นับตั้งแต่วารสารปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2020) เป็นต้นไป
 • เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของบรรณาธิการวารสาร : ผศ.ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •