Home » Movement » “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2287-0121

E-ISSN : 2673-0782

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Social Science Review

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 6 ฉบับ/ปี ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •