Home » Movement » “วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

ISSN : 2774-0420

E-ISSN : 2697-3855

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Sakon Nakhon Graduate Studies Journal

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

ตั้งแต่วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0621.12/1344 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •