Home » Movement » “วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แจ้งแปลี่ยนแปลงรูปแบบบทความและคำแนะนำผู้แต่ง

“วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แจ้งแปลี่ยนแปลงรูปแบบบทความและคำแนะนำผู้แต่ง

E-ISSN : 2672-9369

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RMUTI Journal Science and Technology

แจ้งแปลี่ยนแปลงรูปแบบบทความและคำแนะนำผู้แต่ง ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0657.1200/0173 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •