ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้ปรับกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น

2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มคุณภาพเดิม

กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มคุณภาพเดิม
รายละเอียด จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม 121
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม 4
รวม 125

หมายเหตุ*
– ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
– ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางอีเมลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หากหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาแจ้งมายังเมล tci.thai@gmail.com

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
2673-07662465-437X
ASEAN Journal of Education
2730-3683
Asian Administration and Management Review
2773-9953
Asian Journal of Arts and Culture
2697-44282630-0621
Communication and Media in Asia Pacific
2773-93762773-9473
Journal of Applied Research on Science and Technology
2697-5033
Journal of Roi Kaensarn Academi
2286-64772465-4213
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2730-30122730-3020
Progress in Applied Science and Technology
2697-61102697-6072
Science Technology and Engineering Journal
2351-08892539-5742
Suan Sunandha Science and Technology Journal
1513-10252586-906X
Thoughts
2673-0243มนุษยสังคมสาร (มสส.)Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)
0125-684X2697-4525วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Bulletin of the Department of Medical Sciences
1906-54852465-4434วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมJournal of Environmental Management
2630-03542697-5610วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษาEducational Management and Innovation Journal
2408-1280วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยThai Journal of Nursing and Midwifery Practice
2697-5912วารสารการพยาบาลและสุขภาพJournal of Nursing and Health Sciences
1905-22192730-2075วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาThe Journal of Development Administrator Research
1685-8379วารสารเกษตรพระวรุณPrawarun Agricultural Journal
2351-09432586-8969วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามJournal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
0859-88352651-2017วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Education Studies
0858-00062651-1975วารสารจันทรเกษมสารJournal of Chandrakasemsarn
2697-6242วารสารจิตเวชวิทยาสารAcademic Psychiatry and Psychology Journal
2229-11482651-1029วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์Ph.D. in Social Sciences Journal
1685-8573วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology Journal
2408-18922651-2262วารสารธรรมธาราDhammadhara Journal of Buddhist Studies
2730-1672วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัยJournal of Educational Innovation and Research
0859-97502697-4347วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครMUT Journal of Business Administration
2651-12662697-5998วารสารบัณฑิตแสงโคมคำJournal of SaengKhomKham Buddhist Studies
0857-2143วารสารประชากรศาสตร์Journal of Demography
1686-1442วารสารพฤติกรรมศาสตร์Journal of Behavioral Science
1686-74672651-141Xวารสารพิฆเนศวร์สารGanesha Journal
0857-264X2697-6307วารสารพิษวิทยาไทยThai Journal of Toxicology
2586-87722630-0060วารสารโภชนาการJournal of Nutrition Association of Thailand
0859-59922672-9733วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2697-59712672-9237วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีJournal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
0859-418Xวารสารรัฐประศาสนศาสตร์Thai Journal of Public Administration
2392-57792730-2164วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีSuratthani Rajabhat Journal
1905-825Xวารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์Journal of Disease and Health Risk DPC. 3
0857-85752651-0987วารสารโรคเอดส์Thai AIDS Journal
2672-9962วารสารวิจยวิชาการThe Journal of Research and Academics
2586-9566วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทยThai Forest Ecological Research Journal
2351-0366วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVRU Research and Development Journal Science and Technology
1906-0793วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯTLA Research Journal (Thai Library Association)
1906-11372651-1770วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU Journal for Public Health Research
2651-1932วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิRMUTSB ACADEMIC JOURNAL
2651-1940วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)
2673-09522697-5793วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติAcademic Journal Thailand National Sports University
2286-61752651-1738วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEAU Heritage Journal Science and Technology
2673-0758วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์School of Administrative Studies Academic Journal
2586-84542697-620XวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรJournal of Vocational Institute of Agriculture
2408-24302673-0588วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์Journal of Criminology and Forensic Science
2408-27402651-1622วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนJournal of Logistics and Supply Chain College
0857-95122539-7257วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบังJournal of Science Ladkrabang
0858-44352651-1231วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีThai Science and Technology Journal
1686-96642586-9795วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Science and Technology Mahasarakham University
1685-79412697-4142วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2730-4167วารสารวิเทศศึกษาJournal of International Studies
2465-42482697-3839วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาRMUTL Engineering Journal
2586-98252730-1982วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิJournal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
2697-4126วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยJournal of the Psychiatric Association of Thailand
2697-6471วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences
2697-62692730-1362วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมJournal of Social Science and Cultural
0857-31662697-4533วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Journal of Social Work
1686-70762672-930Xวารสารสาธารณสุขล้านนาLANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL
0858-88992651-2033วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นJournal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
0859-4562วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาลJournal of Health and Nursing Education
0125-48202586-9736วารสารอักษรศาสตร์Journal of Letters
2286-668X2630-0346วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตKasem Bundit Engineering Journal
1905-28632730-2296ศิลปศาสตร์ปริทัศน์Liberal Arts Review
2586-90432586-825Xศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่CMU Journal of Education

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
2672-9113
2673-0170
มังรายสาร Mangrai Saan Journal
2697-598X
วารสารรัฐศาสตร์พิจาร Political Science Critique
2730-1745
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University Academic Journal
1686-5596
2697-6358
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2

ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
0857-5118 2697-6005 จักษุเวชสาร The Thai Journal of Ophthalmology
1686-378X วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา Journal of East Asian and ASEAN Studies
0125-2038 2730-2237 วารสารโรคมะเร็ง Thai Cancer Journal
1905-9582 วารสารจีนวิทยา Journal of Sinology
1513-5462 2730-1826 วารสารช่อพะยอม Chophayom Journal
0857-037X วารสารภาษาและวรรณคดีไทย Journal of Thai Language and Literature
2408-1205 2730-1516 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal Humanities and Social Sciences
0859-9424 วารสารราชนครินทร์ Journal of Rajanagarindra
0857-5975 2730-3365 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 Region 11 Medical Journal
1685-5329 วารสารวิชาการแสงอีสาน Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus
2286-6558 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Journal of Science and Technology Kasetsart University
1513-038X วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Journal of Engineering and Technology
1686-5189 ศิลปกรรมสาร The Fine and Applied Arts Journal

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม

ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
2351-0617 2408-2058 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
2351-0307 ASEAN Journal of Management & Innovation
1906-3296 2773-868X AU-GSB e-Journal
2730-4175 Engineering Access
2651-1762 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
2730-3306 International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism
2673-0294 Journal of Health Science and Alternative Medicine
2673-074X 2697-455X Journal of Modern Learning Development
2392-5515 Mahidol R2R e-Journal
1906-3865 NIDA Case Research Journal
2730-3632 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
2408-1809 Rangsit Journal of Educational Studies
2730-1435 Thai Journal of East Asian Studies
1906-649X 2697-3952 เชียงรายเวชสาร Chiangrai Medical Journal
1906-117X ครุศาสตร์สาร Journal of Educational Studies
1513-7376 2773-9546 ทีทัศน์วัฒนธรรม Journal of Arts and Cultural Perception
0858-6160 2408-2023 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Journal of Communication Arts Review
0857-2992 บทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT
2350-9996 บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร Buddhachinaraj Medical Journal
2286-6779 2697-4851 มนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society
2465-4043 รัฐศาสตร์นิเทศ Political Science Review
1513-9956 2672-9946 วรรณวิทัศน์ VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture
2586-9817 วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Humannities Review
0859-8479 2651-0979 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Economics Chiang Mai University
1906-8522 2630-0028 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Economics and Public Policy Journal
2287-0660 2697-505X วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา Burapha Journal of Political Economy
1686-4417 2730-2822 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม Mahasarakham Hospital Journal
2773-8604 2773-8736 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Law Journal
2697-6250 2697-6285 วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข Public Health Policy and Laws Journal
0125-1643 2697-6404 วารสารกรมการแพทย์ Journal of the Department of Medical Services
0857-2895 2730-2687 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
2697-6226 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Journal of Public and Private Management
1906-4950 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา Journal of Educational Administration and Supervision
2286-8003 2697-4320 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
2697-6161 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
2630-0443 2630-0451 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Journal of Community Development and Life Quality
1906-3016 2697-5017 วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
2408-2635 2673-0006 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย Thai Industrial Engineering Network Journal
0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1905-1972 วารสารจีนศึกษา Chinese Studies Journal
2697-648X วารสารญี่ปุ่นศึกษา Japanese Journal Studies
2229-1598 2697-4460 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT
1513-2226 2697-4452 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ Siam Communication Review
2586-8802 2651-2157 วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น Law and Local Society Journal
2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Business Journal
2286-6809 2651-1819 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University
2774-0420 2697-3855 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1905-6788 วารสารปณิธาน PA?IDH?NA JOURNAL
2408-0934 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Journal of Nursing Science Christian University of Thailand
2630-0680 วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
2697-6536 วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Development Economic Review
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development
2408-1671 2651-0677 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences
2630-0516 2773-8507 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
2651-2009 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
2286-8658 2672-9598 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University Journal
2651-0553 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Journal of Primary Care and Family Medicine
0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ RSU library journal
0125-7552 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
2287-0903 วารสารวจนะ Vacana: Journal of Language and Linguistics
2730-2180 วารสารวนศาสตร์ไทย Thai Journal of Forestry
1906-1889 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1906-1641 2672-9865 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
2229-2802 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
2408-1531 วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
2773-9341 วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Research
2651-1916 2651-1924 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
2286-7171 2672-9024 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1905-4963 2672-9296 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
2286-7228 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี UBRU Journal for Public Health Research
2350-9600 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal
2651-1150 วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ Academic MCU Buriram Journal
2286-8860 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Academic Journal of North Bangkok University
2228-8473 2651-236X วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1906-0327 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal
1906-5078 2730-2318 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College Journal
2697-3731 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL
2351-0579 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
2286-9018 2730-3942 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ International Thai Tourism Journal
1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
1906-6988 2586-9078 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม The Journal of Social Communication Innovation
1686-0659 2730-289X วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit Graduate School Academic Journal
2651-1363 2651-1371 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
2392-5698 2673-0022 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal of Humanities and Social Sciences
2673-0618 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly Journal
2286-6183 2651-172X วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU Heritage Journal Social Science and Humanities
2408-0993 2730-1486 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University
1906-5949 2697-4312 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ The Journal Of Faculty Of Applied Arts
2465-5171 2672-944X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal
2697-5483 วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น Social Science Journal of Prachachuen Research Network
2408-2686 2730-308X วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน Academic Journal of Community Public Health
1906-1919 2697-6412 วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ Journal of Health Sciences Scholarship
2228-8031 2697-5300 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY
2392-5787 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholar Journal
1513-7430 2730-1591 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Journal of Sports Science and Health
2672-9695 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Engineering Journal Chiang Mai University
2774-0269 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University Engineering Journal
1686-2961 2673-0359 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Thai Environmental Engineering Journal
2697-6293 วารสารศิลป์ พีระศรี Journal of Fine Arts
0859-8800 วารสารศิลปกรรมบูรพา Burapha Arts Journal
0859-9866 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
2351-0285 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education Mahasarakham University
1686-3089 2672-9571 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of Education, Silpakorn University
2697-4681 2697-469X วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
2672-9776 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี Journal of Federation of Accounting Professions
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย Journal of the Association of Researchers
1685-408X 2651-222X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1905-9353 วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย Suan Sunandha Academic and Research Review
2228-8007 วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)
2286-6922 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา The Public Health Journal of Burapha University
2672-9148 2651-1711 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Thai Journal of Public Health and Health Sciences
1906-893X 2730-2830 วารสารสาระคาม Sarakham Journal
2286-9999 วารสารหมอยาไทยวิจัย Journal of Traditional Thai Medical Research
2773-9848 2697-3979 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University
2730-4264 2730-4280 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Journal of the Dental Association of Thailand
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Mahidol Dental Journal
2773-9813 หัวหินเวชสาร Hua Hin Medical Journal

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม

ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
1905-954X2697-6196จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทยstance : the thai feminist review
0857-1384วารสารคหเศรษฐศาสตร์Journal of Home Economics
2228-9526วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญAssumption University Law Journal
1905-91832673-0499วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยAsian Archives of Pathology