Home » Movement » “วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2774-0919

E-ISSN : 2774-0897

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Buddhist Innovation and Management

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม

เริ่มตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ พก /2565 ณ กรกฎาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •