Home » Activity » การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 6

การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 6

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 46 วารสารในโครงการฯ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รายงานภาพรวมของโครงการวิจัยเรื่อง  “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ในไตรมาสที่ 2 ของปีที่ 2

ในการนี้ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ได้รายงานสถานภาพการใช้งานระบบ EM และ Publons ของแต่ละวารสารในการจัดการต้นฉบับและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนวิเคราะห์ Performance ของทุกวารสารในโครงการ เพื่อให้วารสารทราบผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้

จากนั้น ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ และ คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ได้รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ EM Thailand และแจ้งช่วงเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ EM มายังระบบ EM Thailand ต่อไป

ภาพรวม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •