Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1686-6959

E-ISSN : 2697-388X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ดร.สุนันทา ขลิบทอง เป็น ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาวาระละ 2 ปี หรือจนกว่าวารสารฯ ปีที่ 20 จะแล้วเสร็จ

ตามหนังสือที่ อว 78.16/949 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 26 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •