Home » Movement » “วารสารโรคเอดส์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารโรคเอดส์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 0857-8575

E-ISSN : 2651-0987

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารโรคเอดส์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Thai AIDS Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก เป็นรายปีปฏิทิน ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ สธ 0413.4/3103 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 30 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •