Home » Movement » “วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา” แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าของวารสาร

“วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา” แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าของวารสาร

ISSN : 2286-8399

E-ISSN : 2730-230X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Burapha Journal of Business Management

 • เปลี่ยนแปลงเจ้าของวารสาร
  เดิม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | Burapha Business School, Burapha University
  เปลี่ยนแปลงเป็น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | Burapha Business School, Burapha University
 • ตามหนังสือที่ อว 8103.3/0001 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566, อีเมลแจ้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •