Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2773-9376

E-ISSN : 2773-9473

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Applied Research on Science and Technology

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
 • เปลี่ยนแปลงภาษาที่รับตีพิมพ์ จากเดิมรับตีพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

  เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เป็น รศ. ดร.อมร ไชยสัตย์

  เปลี่ยนแปลงอีเมลติดต่อวารสาร เป็น jarst@rmutt.ac.th

  ตามหนังสือที่ อว 0649.13/697 วันที่ 7 มีนาคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 7 มีนาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •