รายชื่อวารสารที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2566

หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โปรดคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มข้อมูลของวารสารก่อน


หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดคลิกที่ชื่อวารสารของท่านในตารางด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสาร

*หากท่านลงทะเบียนเพิ่มวารสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ปรากฎชื่อวารสารของท่าน ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากยังไม่ปรากฎชื่อวารสาร
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

*หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะการกรอกข้อมูลยังขึ้น "Not complete"
ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากสถานะยังขึ้นสถานะ "Not complete"
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
2730-2431 2821-952X Journal of English Language and Linguistics สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Not complete
1906-280X 2821-9104 - Bulletin of Earth Sciences of Thailand ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
- 2586-9167 Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย Not complete
2730-1524 2730-1532 - Journal of Science and Agricultural Technology - Complete
- 2561-2092 ชัยภูมิปริทรรศน์ Chaiyaphum Review ชัยภูมิปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ Not complete
1513-265X - ยโสธรวเชสาร Yasothon Wetchasan โรงพยาบาลยโสธร Not complete
1513-265X - ยโสธรเวชสาร โรงพยาบาลยโสธร Not complete
1513-265X - ยโสธรเวชสาร โรงพยาบาลยโสธร Not complete
2697-5084 2697-5173 วารสาร Media and Communiction Inquiry Media and Communication Inquiry คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
- 2773-952X วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์ Journal of MCU Kanchana Review มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ Complete
2697-6633 - วารสารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University Hospital Journal โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2822-051X 2822-0528 วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต Rangsit Journal of Law and Society คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
- 2730-4132 วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด MBU Roi Et Journal of Global Education Review สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Not complete
2822-0803 - วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Educational Administration and Local Innovation เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Not complete
- 2730-2466 วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
2773-9090 2773-9104 วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ Journal of Education and Innovative Learning สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete
22289410 28220471 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา lanna journal health promotion & enivironment health ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ Not complete
2228-9410 2822-0471 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา lanna journal health promotion & enivironment health ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ Not complete
2821-9112 2730-3446 วารสารการแพทย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion Medical Journal สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
- 2697-5890 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Journal of Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Complete
- 2730-2172 วารสารความเป็นธรรมทางสังคมและความเหลื่อมล้ำ Social Justice and Inequality Journal สมาคมสังคมวิทยาสาธารณะ (ประเทศไทย) Not complete
- 2822-0315 วารสารธรรมวัตร Journal of Thammawat วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
- 2822-048X วารสารธรรมเพื่อชีวิต Jornal of Dhamma for Life มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม Not complete
2286-8011 - วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Not complete
2697-3715 2697-3723 วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Journal of Industrial Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
- 2730-3233 วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences วัดหนองบัวหิ่ง Complete
24655155 - วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Philosophy and Religion Khon Kaen University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2539-5807 2730-4191 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ Patanasilpa Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม Complete
2730-4299 2773-8523 วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Journal of Business and Industrial Development คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
- 2774-0218 วารสารภาวนาสารปริทัศน์ Wishing Journal Review วัดถ้ำสิงโตทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Not complete
- 2822-0390 วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน Academic Journal of Sustainable Habitat Development สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน Complete
1686-8897 - วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MBU Humanities Academic Journal คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Not complete
2730-1869 2730-2288 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน Journal of Humanities and Social SciencesMahamakut Buddhist University Isan Campus มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Complete
2697-4177 2697-3936 วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย JOURNAL MAHA CHULA TANI MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี Not complete
2773-9031 2773-904X วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข Journal of Nursing and Public Health Research วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ Not complete
2773-9279 2773-9163 วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี Not complete
2730-3926 2730-390X วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี Journal of Research and Innovation in Science and Technology Faculty of Science and Technology,Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Not complete
2822-065X 2822-0676 วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Academic Journal of Political Science and Public Administration สมาคมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Not complete
27739651- - วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ACADEMIC JOURNAL OF NAKORNLUANG POLYTECHNIC COLLEGE วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง Not complete
2730-2989 - วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ Academic Journal of Management Technology คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Not complete
2774-1028 - วารสารวิชาการและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Journal of Academic and Innovation in Social สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิแสงสีวิชาการ Not complete
2774-0072 2774-0390 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Not complete
2821-9066 - วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Science Engineering and Technology Rajabhat Maha Sarakham University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
- 2773-8671 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข วชิระภูเก็ต VCHPK Health and Public Health Sciences Journal โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Not complete
- 2730-3640 วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ Wipitpatanasilpa Journal of Arts บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม Not complete
- 2773-9236 วารสารวิศวกรรมไฟฟ้าไทย Thailand Electrical Engineering Journal สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) Not complete
- 2703-4043 วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา Journal of Health Sciences and Pedagogy วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Not complete
- 2822-0617 วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล Arts and Culture Journal of the Lower Moon River สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
2651-2076 2822-0552 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Research and Development Institute Journal of Chaiyaphum Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Not complete
- 2822-0420 วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย Journal of Social Sciences and Modern Integrated Sciences สำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Complete
2697-6552 - วารสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Journal of Social Religion and Culture มูลนิธิบวร เพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Not complete
- 2822-0455 วารสารสันติสุขปริทรรศน์ Journal of Peace Periscope สำนักงานวัดแม่ฮ่องไคร้ Complete
- 2697-4991 วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์ RPCA Journal of Criminology and Social Sciences คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Complete
2730-2954 2730-2962 วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Journal of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Complete
- 2774-0625 วารสารเภสัชกรรมคลินิก Thai Journal of Clinical Pharmacy กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Not complete
2958-6429 2958-6410 วารสารเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ International Journal of Economics and Business Issues ศูนย์วิจัย ASTA Not complete
2697-5467 - วารสารโรงพยาบาลระยอง Rayong Hospital Medical Journal โรงพยาบาลระยอง Complete
0858-7159 2730-3861 วารสารโรงพยาบาลแพร่ Journal of the Phrae Hospital โรงพยาบาลแพร่ Not complete
1686-9184 - ศาสนาและสื่อสังคม Religion and Social Communication ศูนย์วิจัยแห่งเอเซียเพื่อศาสนาและสื่อสังคม - มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น Complete
- 2774-0331 สาร สื่อ ศิลป์ SARN SUE SIN สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Not complete
2773-871X 2773-8728 เวชสารสงขลานครินทร์ PSU Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete