รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี / วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1906-2664 วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี / วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 0 5 4 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 4 + 5 = 9

Thai Journal Impact Factors = 0 / 9 = 0