รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 40 40 29 6 25 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 15 + 25 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 29 + 40 = 69

Thai Journal Impact Factors = 40 / 69 = 0.58