รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal 29 30 209 0 0 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 6 + 0 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 209 + 30 = 239

Thai Journal Impact Factors = 6 / 239 = 0.025