รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal 36 45 54 0 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 54 + 45 = 99

Thai Journal Impact Factors = 10 / 99 = 0.101