รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-3743 วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health 0 14 16 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 16 + 14 = 30

Thai Journal Impact Factors = 1 / 30 = 0.033