รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-4421 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research 32 53 40 1 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 40 + 53 = 93

Thai Journal Impact Factors = 4 / 93 = 0.043