รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 103 100 315 5 14 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 15 + 14 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 315 + 100 = 415

Thai Journal Impact Factors = 29 / 415 = 0.07