รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 58 61 49 9 17 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 13 + 17 = 30

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 49 + 61 = 110

Thai Journal Impact Factors = 30 / 110 = 0.273