รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research 0 24 25 0 7 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 9 + 7 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 25 + 24 = 49

Thai Journal Impact Factors = 16 / 49 = 0.327