รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 51 62 51 0 9 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 12 + 9 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 51 + 62 = 113

Thai Journal Impact Factors = 21 / 113 = 0.186