รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology 13 14 12 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 12 + 14 = 26

Thai Journal Impact Factors = 6 / 26 = 0.231