รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
2859-497-X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand 17 18 21 1 7 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 5 + 7 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 21 + 18 = 39

Thai Journal Impact Factors = 12 / 39 = 0.308