รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal 24 31 30 0 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 30 + 31 = 61

Thai Journal Impact Factors = 7 / 61 = 0.115