รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal 21 27 21 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 21 + 27 = 48

Thai Journal Impact Factors = 4 / 48 = 0.083