รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1905-2022 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies 15 24 18 6 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 18 + 24 = 42

Thai Journal Impact Factors = 6 / 42 = 0.143