รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University 275 89 134 23 151 62

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 62 + 151 = 213

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 134 + 89 = 223

Thai Journal Impact Factors = 213 / 223 = 0.955