รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Administration and Development Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-4950 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Administration and Development Mahasarakham University 0 40 35 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 35 + 40 = 75

Thai Journal Impact Factors = 5 / 75 = 0.067