รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal 29 30 32 7 8 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 5 + 8 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 32 + 30 = 62

Thai Journal Impact Factors = 13 / 62 = 0.21