รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal 37 32 37 1 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 37 + 32 = 69

Thai Journal Impact Factors = 7 / 69 = 0.101