รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 50 41 32 4 7 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 20 + 7 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 32 + 41 = 73

Thai Journal Impact Factors = 27 / 73 = 0.37