รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing 61 35 20 0 12 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 12 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 35 = 55

Thai Journal Impact Factors = 25 / 55 = 0.455