รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 80 85 82 0 6 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 6 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 82 + 85 = 167

Thai Journal Impact Factors = 29 / 167 = 0.174