รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 33 31 30 1 7 17

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 17 + 7 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 31 = 61

Thai Journal Impact Factors = 24 / 61 = 0.393