รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 26 22 44 1 6 30

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 30 + 6 = 36

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 44 + 22 = 66

Thai Journal Impact Factors = 36 / 66 = 0.545