รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal 84 85 84 4 30 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 30 = 53

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 84 + 85 = 169

Thai Journal Impact Factors = 53 / 169 = 0.314