รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 113 114 121 1 8 17

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 17 + 8 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 121 + 114 = 235

Thai Journal Impact Factors = 25 / 235 = 0.106