รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 65 49 132 17 37 85

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 85 + 37 = 122

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 132 + 49 = 181

Thai Journal Impact Factors = 122 / 181 = 0.674