รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 87 245 78 0 15 25

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 25 + 15 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 78 + 245 = 323

Thai Journal Impact Factors = 40 / 323 = 0.124