รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology 27 26 35 0 2 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 11 + 2 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 26 = 61

Thai Journal Impact Factors = 13 / 61 = 0.213