รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-5981 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal 47 44 43 1 11 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 20 + 11 = 31

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 43 + 44 = 87

Thai Journal Impact Factors = 31 / 87 = 0.356