รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ / International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2229-0338 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ / International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems 26 8 9 1 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 9 + 8 = 17

Thai Journal Impact Factors = 0 / 17 = 0