รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2350-9260 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal 9 8 10 1 5 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 5 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 10 + 8 = 18

Thai Journal Impact Factors = 8 / 18 = 0.444